Media en Stichting HEW

Op deze pagina vindt u informatie over re-integratie van ex-gedetineerden.
Overheid


De Stichting HEW heeft hier een aantal documenten gedeeld van de overheid welke betrekking hebben op ex-gedetineerden en hun re-integratie.

4e Monitor Nazorg Samenvatting

Den Haag, november 2015

De Monitor Nazorg Ex-gedetineerden kijkt hoe het met deze basisvoorwaarden gesteld is aan het begin van detentie, aan het eind van detentie en zes maanden na vrijlating. Het huidig rapport betreft de vierde meting van deze monitor en richt zich op gedetineerden die uitstroomden in het tweede semester van 2011 en 2012.

Regeerakkoord 2017 "vertrouwen in de toekomst"

Den Haag, 10 oktober 2017

Regeerakkoord tussen de fracties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Hierin zijn een aantal afspraken/beloften gemaakt m.b.t. de nazorg van gedetineerden.

Er is ook een budget gereserveerd hiervoor.

Kosten en baten van maatschappelijke (re-)integratie

Den Haag, 2016

Terugdringing van recidive heeft voor de overheid hoge prioriteit. Eén van de middelen om dit te bereiken is een goede re-integratie van (ex-) gedetineerden in de samenleving. Het beleid gaat ervan uit dat de kans op recidive kleiner wordt wanneer overheden en betrokken instanties investeren in een aantal basisvoorwaarden en daar al tijdens detentie mee beginnen.  

Gemeenten


De Stichting HEW heeft hier een aantal documenten gedeeld van de gemeente Den Haag welke betrekking hebben op ex-gedetineerden en hun re-integratie.

Aanvalsplan werkgelegenheid "Den Haag Maakt Werk!"

Den Haag, maart 2015

In het coalitieakkoord Vertrouwen op Haagse Kracht heeft het college zijn ambities voor de stad Den Haag uiteen gezet. Een van de belangrijkste ambities gaat over meer mensen aan het werk. Het college gaat zorgen voor economische groei en extra steun, voor mensen die het nodig hebben, om aan het werk te komen.  

Voortgangsrapportage “Den Haag maakt werk!”

Den Haag, 23 januari 2018

 

Brief van de wethouder van SWWS Rabin Baldewsingh aan de commissie Samenleving. Elk half jaar informeert de wethouder de raad over de voortgang van het aanvalsplan ‘Den Haag maakt werk!’ en over de effectiviteit van de inzet van ons instrumentarium voor re-integratie. Via deze brief informeert de wethouder over de activiteiten die in de tweede helft van 2016 zijn verricht en welke resultaten daarmee geboekt zijn. Deze brief sluit aan bij de vorige voortgangsrapportage (RIS 295673) en gaat specifiek in op de doelstellingen van het aanvalsplan om tot meer werkgelegenheid te komen. 

Sluit Menu